Regulamin Reklamacyjny


1. Postanowienia ogólne i określenie pojęć

a) Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru w zakresie zgodnym z Ustawą Republiki Słowackiej ww myśl § 622 i § 623.

b) Niniejszy Regulamin Reklamacyjny został sporządzony zgodnie z Kodeksem Cywilnym Republiki Słowackiej w brzmieniu późniejszych przepisów (nazywanego dalej „Ustawą“) i dotyczy towaru użytkowego (nazywanego dalej „Towarem“), w odniesieniu do którego w okresie gwarancyjnym Kupujący korzysta ze swoich praw, zaś Sprzedający niesie odpowiedzialność z tytułu wad Towaru (nazywanych dalej „Reklamacjami“).

c) „Sprzedającym“ jest spółka prawa handlowego EMMA SLOVAKIA s.r.o. [Sp. z o.o.] „Kupującym“ jest podmiot, który ze Sprzedającym zawarł umowę kupna-sprzedaży Towaru.
 

2. Warunki gwarancji

a) Kupujący ma prawo do nieodebrania Towaru, jeśli ma on znamiona wad, w szczególności, kiedy Kupującemu sprzedano Towar w uszkodzonym opakowaniu transportowym. W takim przypadku Kupujący ma w dalszym ciągu prawo do rzetelnej realizacji zobowiązania przez Sprzedającego albo do zwrócenia ceny zakupu, zgodnie z wolą Kupującego.

b) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towaru przez Kupującego, korzystania z Towaru w nieodpowiednich lub niesprzyjających warunkach, niefachowego obchodzenia się z nim, zaniedbania starania się o Towar. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezwrócenia za taki Towar pieniędzy i do niezamienienia go na inny.

c) Długość okresu gwarancyjnego podlega regulacjom postanowień Ustawy Republiki Słowackiej, z wyjątkami określonymi przez Ustawę Republiki Słowackiej.

d) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym z przypadków ustalonych przez Ustawę. Odstąpienie jest zobowiązujące dla Sprzedającego z chwilą doręczenia mu pisemnego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

e) W razie odstąpienia od umowy, umowa jest w całości anulowana, zaś Strony Umowy są zobowiązane do zwrócenia sobie wszystkiego, czego sobie na jej zasadzie udzielili.
 

3. Rozpatrzenie reklamacji

a) Reklamacja realizowana jest w siedzibie Sprzedającego.

b) W przypadku reklamacji uzasadnionej Towar będzie wymieniony na nowy. W przypadku, kiedy w tym czasie Towar u Sprzedającego zostanie wyprzedany, Kupującemu będzie zwrócona kwota nabycia Towaru.

c) Sprzedający bezzwłocznie podejmie decyzję w sprawie reklamacji; w przypadkach złożonych w ciągu 30 dni roboczych. Po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji konsument ma prawo do odstąpienia od umowy albo ma prawo do wymiany Towaru na nowy.

d) Sprzedający jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i do zakończenia postępowania reklamacyjnego jednym z następujących sposobów:

1.) w drodze wymiany Towaru,

2.) poprzez zwrot ceny zakupu Towaru,

3.) poprzez udzielenie odpowiedniej zniżki z ceny Towaru,

4.) poprzez uzasadnione odrzucenie reklamacji Towaru.

e) W przypadku, kiedy Towar należy przesłać Sprzedającemu, wtedy Kupujący postępuje tak, aby Towar znalazł się w stosownym opakowaniu, który w wystarczający sposób będzie chronić Towar i spełniać wymagania dotyczące transportu Towaru wrażliwego, oznaczając przesyłkę stosownymi symbolami.

f) W przypadku, kiedy reklamowany Towar doręczono pocztą albo pocztą kurierską na adres punktu sprzedaży Firmy: Sklad DrinkShop [Magazyn DrinkShop], ul. Osloboditeľov 7553, 911 01 Trenčín [Trenczyn], Republika Słowacka, osoba odpowiedzialna odbierze ten Towar, skontroluje przesyłkę, dokumentację (fakturę, paragon kasowy, opakowanie); datą decydującą o terminie upłynięcia reklamacji jest data odebrania przesyłki od kuriera albo doręczyciela pocztowego. Zaleca się ubezpieczenie przesyłanego Towaru. Przesyłki doręczone za pobraniem nie będą odebrane.

g) Osoba odpowiedzialna w całości odpowiada za upłynięcie terminu do zgłaszanie reklamacji, zgodnie ze stosownym postanowieniem Ustawy Republiki Słowackiej nr 250/2007 słowackiego Dz. U. w sprawie ochrony konsumenta i Kodeksu Cywilnego Republiki Słowackiej oraz za bezzwłoczne skontaktowanie się z klientem w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie ustawowym formą e-mailu albo SMS.
 

4. Postanowienia końcowe

a) W przypadku jakiejkolwiek reklamacji Kupujący poinformuje Sprzedającego o skorzystaniu z prawa do złożenia reklamacji i uzgodni z nim najdogodniejszą formę procedury reklamacyjnej.

b) Niniejszy Regulamin Reklamacyjny nabywa mocy prawnej począwszy od dnia 17.01.2018 r. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu Reklamacyjnego.
 

Gwarancja

Okres gwarancyjny na Towar wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży, o ile dla konkretnego Towaru nie ustalono innego okresu gwarancyjnego; termin ten upływa począwszy od dnia odebrania Towaru i potwierdzenia przez osobę uprawnioną niezbędnych dokumentów dotyczących Towaru. Okres gwarancyjny o długości trwania 24 miesięcy dotyczy sprzedaży Towaru do użytku prywatnego [§ 620 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Republiki Słowackiej]. Jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą, zaś produkt zakupił do celów prowadzenia działalności gospodarczej, okres gwarancyjny jest uzależniony od warunków gwarancyjnych producenta zgodnie z § 429 ust. 2 Kodeksu Handlowego Republiki Słowackiej. W przypadku artykułów spożywczych, na których podano datę minimalnej przydatności do spożycia, okres gwarancyjny obowiązuje do tej daty. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas, kiedy Kupujący nie mógł korzystać z Towaru z powodu naprawy gwarancyjnej Towaru.

W przypadku wymiany Towaru na nowy, Kupujący otrzyma dokument z podaniem danych o fakcie wymiany Towaru. Z prawa do ewentualnych dalszych reklamacji korzysta się na mocy pierwotnego dowodu dostawy i takiegoż dokumentu gwarancyjnego. W razie wymiany Towaru na nowy okres gwarancyjny zaczyna upływać od nowa od odbioru nowego Towaru; lecz dotyczy to tylko nowego Towaru.
 
 

Kredity za nákup

Czytaj całość Kredity za nákup