Wprowadzenie > Warunki Handlowe
 

Ogólne Warunki Handlowe sklepu internetowego DrinkOnline

ustalające relacje handlowe między Administratorem / Sprzedającym a Zamawiającym / Kupującym (nazywane dalej „OWH”).

 

1. Administratorem (Sprzedającym) w sklepie internetowym DrinkOnline jest spółka EMMA SLOVAKIA s.r.o. [EMMA SLOVAKIA Sp. z o.o.] z siedzibą przy ul. Liptovská 2719/3, 911 08 Trenčín  [Trenczyn], Słowacja.

2. Zamawiającym (Kupującym) w sklepie internetowym jest każda osoba fizyczna, która prześle wypełniony formularz elektroniczny (wyrobu/ów lub usługi/usług).

3. Jeśli Zamawiającym jest osoba fizyczna - nieprowadząca działalności gospodarczej - należy podać imię, nazwisko, adres, na który towar ma być dostarczony, numer telefonu i adres e-mailowy.

4. Do akceptacji przez Administratora zamówienia towaru a tym samym do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi poprzez potwierdzenie w formie elektronicznej (e/mailem) poprawnie i kompletnie wypełnionego zamówienia, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zamówionego towaru (to znaczy, że Administrator nie gwarantuje ceny towaru podanej na stronie internetowej w czasie dokonania zamówienia, gdyż cena ta zależy od ceny dostawy przedmiotowego towaru). Po wysłaniu zamówienia, na podany przez Zamawiającego adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie odbioru zamówienia, zaś w późniejszym czasie kolejne informacje dotyczące stanu zamówienia (np. zamówienie jest w trakcie załatwiania, towar wyekspediowano, towar jest aktualnie niedostępny, itp.). Zarejestrowany Zamawiający może po zalogowaniu się kontrolować stan zamówienia on-line bezpośrednio na portalu sklepu internetowego.

5. Miejscem realizacji umowy kupna-sprzedaży jest siedziba Administratora. Towar jest dostarczany zamawiającym przy wykorzystaniu usług podmiotów trzecich (przewoźnik, kurier na podstawie umowy). Dostarczenie towaru uważa się za zrealizowane po przekazaniu go Zamawiającemu albo po przekazaniu go do transportu uzgodnionemu kurierowi. Prawo własności do towaru jest scedowane na Zamawiającego po dostarczeniu towaru, z klauzulą odroczenia tego warunku do chwili zapłacenia w pełnej wysokości ceny zakupu podanej w zamówieniu. Do czasu przekazania praw własności z Administratora na Zamawiającego, na Zamawiającym ciąży całość obowiązków powiernika towaru i jest zobowiązany na swój koszt wyroby i usługi bezpiecznie przechowywać oraz oznaczyć je w taki sposób, aby w każdej chwili można było towar jednoznacznie identyfikować, jako towar Administratora.

6. Administrator dostarczy Zamawiającemu towar po przyjęciu formularza elektronicznego z zamówieniem w terminach podanych na stronie internetowej Administratora w najkrótszym możliwym czasie. Zamawiający przyjmuje do wiadomości fakt, że podane terminy dostaw (terminy realizacji) maja jedynie charakter orientacyjny. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy w sytuacji, gdy wymaga tego produkcja zamówionego towaru lub inne okoliczności.  W przypadku, gdy Administrator nie jest w stanie dostarczyć Zamawiającemu całości zamówionego towaru w uzgodnionym terminie, zawiadomi on w możliwie najkrótszym terminie o zaistniałej sytuacji i poda przewidywany termin dostarczenia zamówionego towaru albo zaproponuje dostarczenie towaru zastępczego. W przypadku, gdy Zamawiający zamówi towar o niestandardowych rozmiarach lub masie, Administrator uzgodni z nim indywidualne warunki płatności i dostawy.

7. W przypadku, gdy towar doręcza zakontraktowany przewoźnik, Zamawiający daje Administratorowi prawo do przekazania temu przewoźnikowi niezbędnych w celu doręczenia towaru danych osobowych (nazwisko / nazwa handlowa, adres, telefon).

8. Przy odbiorze towaru Zamawiający otrzyma dokument o odbiorze towaru, będący jednocześnie dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny towaru w przypadku dostawy za pobraniem. Dokument o odbiorze towaru jest jednocześnie zamówieniem towaru w formie pisemnej. W chwili dostarczenia towaru Zamawiający otrzyma dokument fiskalny z wyszczególnieniem ceny zakupu wraz z podatkiem VAT.

9. W przypadku, gdy Zamawiający nie zapłaci i nie odbierze zamówionego towaru, oprócz sytuacji, gdy w chwili odbioru stwierdzono uszkodzenie towaru (przesyłka zostanie zwrócona, jako niedoręczona bez winy Administratora, np. gdy przewoźnik nie znalazł adresata, nie zawiadomił go o przekazaniu przesyłki na przechowanie, Zamawiający niechcący albo nieumyślnie nie odebrał przesyłki, itp.), wówczas Administrator może domagać się odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej niedotrzymaniem obowiązków przez Zamawiającego, która jest objęta karą umowną. W takim przypadku minimalną wysokością kary umownej jest wysokości poniesionej opłaty przewozowej lub pocztowej, zaś maksymalną wysokością jest 50% całkowitej ceny zamówienia. Zamawiającemu, który nie odebrał zamówionego towaru, zostanie przesłany e-mail z prośbą o przekazanie informacji, jaki dalej będzie los zamówienia. Zamawiający musi przesłać odpowiedź na to wezwanie w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości. Jeśli Zamawiający zażąda ponownego wysłana zwróconej poprzednio przesyłki, to Administrator doliczy do ceny ogólnej przesyłki drugą opłatę manipulacyjną i opłatę pocztową zgodnie z obowiązującym cennikiem. Powtórne wysłanie zwróconej z powyższego powodu przesyłki jest możliwe jedynie po zrealizowaniu zapłaty z góry.  Jeśli Zamawiający nie odpowie na wezwanie Administratora w określonym terminie, to Administrator potraktuje zamówienie, jako anulowane.

10. Zamawiający będący osobą prywatną (nieprowadzący działalności gospodarczej), zgodnie z prawem może odstąpić od umowy w ciągu 7 dni roboczych od odebrania towaru. W takim przypadku Zamawiający skontaktuje się z Administratorem i prześle mu pisemne oświadczenie (nie drogą elektroniczną) o odstąpieniu od umowy z podaniem numeru zamówienia, daty zakupu i numeru konta bankowego lub dokładnego adresu instytucji finansowej). Zamawiający prześle wówczas z powrotem na swój koszt zakupiony towar w stanie pierwotnym, tzn. takim jak przy odbiorze (wraz z dokumentacją, wyposażeniem, itp.) oraz oryginał dokumentu potwierdzającego zakup na adres Administratora (nie drogą elektroniczną). Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli towar zakupił i odebrał osobiście u Administratora. Administrator zobowiązuje się do zwrócenia Zamawiającemu ceny zapłaconej za dany towar w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia odebrania zwróconego towaru w podobny sposób, jaki zastosowano przy płaceniu za towar, o ile Zamawiający nie zażąda skorzystania z innego sposobu. W przypadku, gdy zwrócony towar będzie uszkodzony, używany lub niekompletny, to Administrator może zwrócić Zamawiającemu cenę zakupu pomniejszoną o wartość uszkodzenia lub zużycia przedmiotowego towaru, co najmniej w wysokości 1% całkowitej ceny towaru (zgodnie ze stosownymi postanowieniami § 457 słowackiego Kodeksu Cywilnego).

11. Zamawiającemu nie wolno odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży, której przedmiotem jest świadczenie usługi, jeśli usługę zaczęto realizować za zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży; nie wolno mu także odstąpić w razie sprzedaży towaru na specjalnych zasadach Zamawiającego, towaru przeznaczonego oddzielnie dla danego Zamawiającego, towaru niepodlegającego wymianie (np. ze względów higienicznych) lub towaru szybko psującego się.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Obowiązuje cena podana w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Cena nie obejmuje działalności doradczej, kosztów transportu oraz wszelkich innych kosztów, o ile tego nie podano w opisie produktu. Cenę towaru ustala się zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ceny ulgowe (promocyjne) są w widoczny sposób oznaczony symbolami (np. "promocja" albo "wyprzedaż"). Czas obowiązywania cen ulgowych trwa do wyprzedania zapasów lub zakończenia czasu trwania promocji.

13. W przypadku, gdy Zamawiający aktualnie przebywa lub żyje zagranicą, to Administrator uzgodni z nim indywidualne warunki płatności i dostawy.

14. Warunki gwarancji podlegają regulacjom Regulaminu Reklamacyjnego.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy zawinione przez doręczyciela (poczta, kurier) lub też na skutek podania nieprawidłowego adresu Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do skontrolowania towaru podczas odbierania go od doręczyciela i potwierdzenia swoim podpisem faktu odebrania towaru na stosownym dokumencie odbioru. W przypadku, gdyby przesyłka była w sposób widoczny uszkodzona lub zniszczona, Zamawiający powinien bezzwłocznie, bez odbioru przesyłki, skontaktować się z Administratorem. W takich przypadkach reklamację z tytułu niedostarczenia towaru z winy doręczyciela lub uszkodzenia towaru z winy doręczyciela należy realizować bezpośrednio u doręczyciela. Reklamacje z tytułu mechanicznego uszkodzenia towaru spowodowanego transportem, który Zamawiający poświadczył doręczycielowi, jako doręczenie bez wad, nie będą uznane, jako uprawnione i Zamawiającemu nie zostanie przyznane z tytułu takiej reklamacji żadne odszkodowanie.

16. Wszystkie przyjęte elektroniczne zamówienia towaru uważa się za wniosek o zawarcie umowy kupna-sprzedaży, lecz nie są one traktowane, jako obowiązujące. Do chwili wysłania towaru Zamawiający ma prawo do odwołania zamówienia bez podania przyczyny za pośrednictwem e-mail’a lub drogą telefoniczną. Administrator ma prawo uchylić zamówienie w przypadku niedostarczenia towaru z powodu siły wyższej, z tytułu zakończenia jego produkcji, z tytułu wyprzedania go albo z tytułu niemożliwości dostarczenia go w cenie podanej w sklepie internetowym. We wszystkich takich przypadkach Administrator, poinformuje o tym Zamawiającego. Administrator jest zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu możliwości dostarczenia towaru zastępczego. Zamawiający ma prawo  do odmowy przyjęcia towaru zastępczego i do odstąpienia od zamówienia danego towaru. W razie odwołania zamówienia po zapłaceniu ceny zakupu lub jej części środki pieniężne będą zwrócone Zamawiającemu w terminie 15 dni kalendarzowych w ten sam sposób, jaki zastosowano przy zapłacie za towar, o ile Zamawiający nie wystąpi o inny sposób zwrotu pieniędzy.

17. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na postanowienia § 7 ust. 1 Ustawy nr 428/2002 słowackiego Dz. U. w sprawie ochrony danych osobowych w brzmieniu późniejszych przepisów, zezwalając Administratorowi na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych, w szczególności tych, które podano powyżej, i/lub które są niezbędne do wykonywania czynności Administratora w jego systemie informatycznym. Zamawiający wyraża powyższą zgodę na czas nieokreślony. Zamawiający może zgodę na przetwarzanie danych osobowych odwołać w każdej chwili w formie pisemnej (e-mailem, przesyłką listową) albo telefonicznie, w następstwie czego Administrator usunie jego dane osobowe ze swojej bazy danych. Zarejestrowany Zamawiający może po zalogowaniu się aktualizować swoje dane osobowe bezpośrednio on-line na portalu sklepu internetowego.

18. Po wysłaniu zamówienia lub po zarejestrowaniu się Zamawiający może otrzymywać wiadomości z ofertami towarów, promocji i usług Sprzedającego. Ich doręczanie Zamawiający może w każdej chwili odwołać za pośrednictwem odnośnika znajdującego się w e-mailach, które będą mu przesyłane.

19. Alkohol można sprzedawać jedynie osobom, które ukończyły 18 lat. Przesyłając elektroniczny formularz z zamówieniem alkoholu Zamawiający jednocześnie poświadcza, że w dzień wysłania zamówienia ukończył 18 lat. Sprzedający, ewentualnie doręczyciel jest uprawniony do skontrolowania tego faktu wzywając do przedłożenia ważnego dokumentu tożsamości.

20. W odniesieniu do stosunków handlowych (oraz pozostałych stosunków prawnych, które mogą z nich wypływać) z osobami fizycznymi, które przy zawieraniu umów handlowych pozostają w sprzeczności z niniejszymi OWH w ramach swojej działalności gospodarczej, oprócz ogólnych postanowień Kodeksu Cywilnego obowiązują też przepisy szczegółowe, głównie ustawa nr 108/2000 w sprawie ochrony konsumenta w handlu komiwojażerskim i kurierskim oraz Ustawa nr 250/2007 w sprawie ochrony konsumenta.

21. Zamawiający i Administrator uzgodnili, że w pełni akceptują elektroniczną formę komunikacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej i sieci Internet i traktują ją, jako obowiązującą dla obydwu Stron Umowy. Elektroniczna forma komunikacji nie jest akceptowalna jedynie w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

22. Przesyłając zamówienie Zamawiający zaświadcza, że niniejsze OWH przeczytał i wyraża na nie zgodę w całym zakresie.  Bez względu na pozostałe postanowienia niniejszych OWH, Administrator nie ponosi odpowiedzialności przed Zamawiającym z tytułu utraconego zysku, straty okazji lub wszelkich innych pośrednich czy następczych strat w wyniku zaniedbania, naruszenia umowy kupna-sprzedaży lub do których doszło w inny sposób. W przypadku, gdy dla kompetentnych organów Republiki Słowackiej niektóre postanowienia niniejszych OWH staną się nieważnymi lub niedającymi się wymagać, w całości lub częściowo, to ważność i wymagalność pozostałych postanowień OWH i pozostałe części danego postanowienia OWH pozostają ważnymi.

23. OWH obowiązują w brzmieniu podanym na stronie internetowej Administratora w dzień przesłania elektronicznego formularz z zamówieniem, z wyjątkiem sytuacji, gdy obydwie Strony nie uzgodnią inaczej.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH. Obowiązek pisemnego ogłoszenia zmiany OWH jest spełniony po opublikowaniu ich na stronie internetowej sklepu.

Niniejsze OWH obowiązują od dnia 17.11.2014 r. i w całości zastępują poprzednie OWH. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany OWH nawet bez wcześniejszego uprzedzenia.