Wprowadzenie > Warunki Handlowe > Ogólne Warunki Handlowe sklepu internetowego DrinkOnline
 

Ogólne Warunki Handlowe sklepu internetowego DrinkOnline

ustalające relacje handlowe między Administratorem / Sprzedającym a Zamawiającym / Kupującym (nazywane dalej „OWH”).
 
1. Sprzedającym w sklepie internetowym DrinkOnline.pl jest spółka EMMA SLOVAKIA s.r.o. [EMMA SLOVAKIA Sp. z o.o.] z siedzibą przy ul. Liptovská 2719/3, 911 08 Trenčín [Trenczyn], Słowacja.
 
2. Kupującym w sklepie internetowym jest każda osoba fizyczna, która prześle wypełniony formularz elektroniczny (wyrobu/ów lub usługi/usług).
 
3. Minimalna wartość zamówienia w sklepie internetowym DrinkOnline.pl wynosi 45 zł z VAT. Jeśli Kupujący zgromadził w koszyku Towar o wartości mniejszej niż 45 zł z VAT, przy wejściu do koszyka zostanie mu na ten fakt zwrócona uwaga.
 
4. Podczas procesu zamawiania przez siebie Towaru Kupujący zostanie wezwany do podania danych osobowych (adres dostarczenia, adres do celów wystawienia faktury, kontakt), które są niezbędne do celów poprawnego wystawienia dokumentu fiskalnego i poprawnego doręczenia zamówienia. Pola te oznaczono gwiazdką i jeśli w czasie potwierdzania zamówienia nie zostaną wypełnione, będzie mu na ten fakt zwrócona uwaga. W przypadku, kiedy Towar doręcza przewoźnik umowny, to Kupujący daje Sprzedającemu prawo do przekazania przewoźnikowi umownemu swoich danych osobowych niezbędnych do celów doręczenia Towaru (nazwisko / nazwa handlowa, adres, telefon).

5. Do akceptacji zamówienia Towaru przez Sprzedającego, zatem do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi po potwierdzeniu przez Sprzedającego drogą elektroniczną (e-mailem) poprawnie i w całości wypełnionego zamówienia. Po wysłaniu zamówienia, na podany przez Zamawiającego adres e-mailowy, zostanie przesłane potwierdzenie odbioru zamówienia, zaś w późniejszym czasie dalsze informacje dotyczące stanu zamówienia (np. oczekiwanie na Towar oczekiwanie na zapłatę, anulowanie zamówienia, wyekspediowanie Towaru, itp.). Zarejestrowany Kupujący, po zalogowaniu się, może bezpośrednio skontrolować stan zamówienia on-line na portalu sklepu internetowego.
 
6. Miejscem realizacji umowy kupna-sprzedaży jest siedziba Sprzedającego. Towar będzie dostarczony przez Sprzedającego z wykorzystaniem usług podmiotów trzecich (przewoźnik umowny, usługi kurierskie) albo Sprzedający dostarczy Towar z wykorzystaniem środków własnych albo na mocy uzgodnienia z Kupującym Towar będzie przygotowany przez Sprzedającego do odebrania. Dostarczeniem Towaru jest przekazanie go Kupującemu. Prawo własności do Towaru jest scedowane na Kupującego po dostarczeniu Towaru, z klauzulą odroczenia tego warunku do chwili zapłacenia w pełnej wysokości ceny zakupu podanej w zamówieniu. Do czasu przekazania praw własności ze Sprzedającego na Kupującego, na Kupującym ciąży całość obowiązków przechowującego Towary, więc jest on zobowiązany do zabezpieczenia na swój koszt bezpiecznego przechowania wyrobów i usług oraz do oznaczenia ich w taki sposób, aby w dowolnym momencie można Towar jednoznacznie identyfikować jako Towar Sprzedającego.
 
7. Kupujący może skorzystać z jednego z poniżej podanych sposobów uiszczenia zapłaty:
a) Zapłata przy odbiorze - Kupujący zapłaci w gotówce za zamówiony Towar przy jego odbiorze. Opłata z tytułu tego typu zapłaty wynosi 4 zł z VAT.
b) Zapłata przelewem na rachunek bankowy - Kupujący uiszcza zapłatę za zamówiony Towar przelewem na konto bankowe, IBAN: 09 1050 1070 1000 0090 3127 0698. Towar zostanie wyekspediowany dopiero po otrzymaniu zapłaty. Termin zapłaty ustalono na 5 dni roboczych. W razie niezapłacenia za zamówienie w ciągu 5 dni roboczych, Sprzedający anuluje takie zamówienie.
c) Zapłata kartą - Kupujący zapłaci za zamówiony Towar kartą za pośrednictwem zabezpieczonego systemu TrustCard. Po wybraniu tej możliwości, Kupujący po potwierdzeniu zamówienia zostanie automatycznie skierowany ma portal płatniczy TrustCard. Obsługiwane typy kart - VISA, Mastercard i Maestro. 
d) PayPal - Kupujący zapłaci za zamówiony Towar za pośrednictwem zabezpieczonego systemu PayPal. Po wybraniu tej możliwości, Kupujący po potwierdzeniu zamówienia zostanie automatycznie skierowany na portal płatniczy PayPal. Opłata z tytułu tego typu zapłaty wynosi 4% z ceny zamówienia.

8. W przypadku doręczenia zamówienia pod adres wskazany przez Kupującego, zostanie mu naliczona i będzie podlegać rozliczeniu kwota z tytułu transportu w następujący sposób: przy zamówieniu Towaru o wartości do 199,99 zł z VAT / koszty przewozu wynoszą 36 zł z VAT,przy zamówieniu Towaru o wartości od 200 zł z VAT do 399,99 zł z VAT / koszty przewozu wynoszą 18 zł z VAT, przy zamówieniu Towaru o wartości powyżej 400 zł z VAT / transport jest gratis.

9. Sprzedający dostarczy Kupującemu Towar w możliwie jak najkrótszym czasie od przyjęcia zamówienia. Termin dostawy zaczyna upływać od przyjęcia zamówienia, jeśli chodzi o formę zapłaty „płatność przy odbiorze”, zaś po przyjęciu płatności, jeśli chodzi o formę zapłaty „TrustCard - Zapłata karą, zapłata przelewem na rachunek bankowy i PayPal“. Maksymalny termin dostawy zamówienia to termin dostawy produktu o najdłuższym terminie dostarczenia, podanym w zamówieniu. W przypadku, kiedy Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć Kupującemu całości zamówionego Towaru w uzgodnionym terminie, to o zaistniałej sytuacji zawiadomi go w jak najkrótszym terminie i oznajmi mu przewidywany termin dostarczenia zamówionego Towaru albo zaproponuje dostarczenie Towaru zastępczego. 
 
10. Przy odbiorze Towaru Zamawiający otrzyma dokument o odbiorze Towaru, będący jednocześnie dokumentem potwierdzającym zapłatę ceny Towaru w przypadku dostawy za pobraniem („płatność przy odbiorze”). Zamawiający otrzyma dokument fiskalny, z wyszczególnieniem ceny zakupu wraz z podatkiem VAT, w chwili dostarczenia Towaru, ewentualnie zostanie mu on przesłany w formie elektronicznej.
 
11. W przypadku, kiedy Kupujący nie zapłaci i nie odbierze zamówionego Towaru, oprócz sytuacji Towaru uszkodzonego w chwili odbioru (przesyłka zostanie zwrócona jako niedoręczona bez winy Sprzedawcy, np. kiedy przewoźnik umowny nie znalazł adresata, nie zawiadomił go o przekazaniu przesyłki na przechowanie, Kupujący niechcący albo nieumyślnie nie odebrał przesyłki, itp.), wtedy Sprzedający może domagać się odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej niedotrzymaniem obowiązków, która objęta jest karą umowną. W takim przypadku karę umowną ustala się na podstawie masy Towaru, maksymalnie do wysokości 50% całkowitej ceny zamówienia. Kupującemu, który nie odebrał zamówionego Towaru, zostanie przesłany e-mail z prośbą o wysłanie informacji, jaki będzie dalszy los zamówienia. Kupujący musi przesłać odpowiedź na to wezwanie w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości. Jeśli Kupujący nie odpowie na wezwanie Sprzedającego w określonym terminie, wtedy Sprzedawca potraktuje zamówienie jako anulowane. Kupujący może zażądać ponownego przesłania przesyłki zwróconej według powyżej podanego sposobu, jednakże w takim przypadku nie może skorzystać ze sposobu zapłaty „przy odbiorze”.
 
12. Kupujący będący osobą prywatną (nieprowadzący działalności gospodarczej), zgodnie z prawem Republiki Słowackiej może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni roboczych od odebrania Towaru, jeśli tylko Towaru nie zakupił i nie odebrał osobiście u Sprzedającego. W razie odstąpienia od umowy Kupujący skontaktuje się ze Sprzedającym oraz prześle mu pisemnie lub elektronicznie oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy z podaniem numeru zamówienia i numeru konta bankowego w celu rozliczenia się finansowego. Kupujący prześle wtedy z powrotem na swój koszt zakupiony Towar w stanie pierwotnym, tzn. takim w jaki był przy odbiorze (wraz z dokumentacją, wyposażeniem, opakowaniem, itp.) oraz oryginał dokumentu potwierdzającego zakup na adres Sprzedającego (jednakże nie formą „za pobraniem”). Sprzedający zobowiązuje się do bezzwłocznego zwrócenia Kupującemu każdego rodzaju płatności przyjętych od niego lub w związku z nią, najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia doręczenia zgłoszenia o odstąpieniu od umowy w taki sam sposób, jak przy zapłacie za Towar, o ile Kupujący nie zażąda czegoś innego. Sprzedający powinien spełnić powyżej podane warunki, jeśli Kupujący udokumentuje przesłanie Sprzedającemu Towaru z powrotem. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący może przesłać Towar równocześnie z oznajmieniem od umowy albo w dalszej kolejności najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy.
 
13. Kupującemu nie wolno odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, której przedmiotem jest świadczenie usługi, jeśli usługę zaczęto realizować za zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży; nie wolno mu także odstąpić w razie sprzedaży Towaru na specjalnych zasadach obowiązujących Kupującego, Towaru przeznaczonego specjalnie dla danego Kupującego, Towaru niepodlegającego wymianie (np. ze względów higienicznych) lub Towaru szybko się psującego.
 
14. Cena nie obejmuje działalności doradczej, kosztów transportu czy jakichkolwiek innych kosztów, o ile tego nie podano w opisie produktu. Cenę towaru ustala się zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ceny ulgowe (promocyjne) Towaru są w widoczny sposób oznaczone symbolami (np. "promocja" albo "wyprzedaż"). Czas obowiązywania cen ulgowych trwa do wyprzedania zapasów albo podczas trwania promocji.
 
15. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy Towaru spowodowane podaniem przez Kupującego niepoprawnego adresu. Kupujący jest zobowiązany do dokładnego skontrolowania Towaru podczas odbierania go od doręczyciela umownego i do potwierdzenia swoim podpisem na stosownym dokumencie odbioru faktu odebrania Towaru/ W przypadku, gdyby przesyłka była w sposób widoczny uszkodzona lub zniszczona, to Kupujący powinien bezzwłocznie, bez odbioru przesyłki, skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacja przesyłki uszkodzonej w sposób widoczny, odebranie której bez wad Kupujący potwierdził przewoźnikowi umownemu, nie będzie przez Sprzedającego uznana i z tytułu takiej reklamacji nie zostanie przez niego przyznane żadne odszkodowanie. W przypadku niewidocznego uszkodzenia przesyłki (uszkodzenie można stwierdzić dopiero po rozpakowaniu przesyłki), Kupujący powinien bezzwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

16. Wszystkie przyjęte elektroniczne zamówienia Towaru uważa się za wniosek o zawarcie umowy kupna-sprzedaży, lecz nie są traktowane jako obowiązujące. Przed wysłaniem Towaru, Kupujący za pośrednictwem e-mailu lub drogą telefoniczną ma kiedykolwiek prawo do odwołania zamówienia bez podania powodu. Sprzedający ma prawo do odwołania zamówienia w razie niedostarczenia Towaru z powodu siły wyższej, z tytułu ukończenia jego produkcji, z tytułu wyprzedania go albo z tytułu niemożliwości dostarczenia go w cenie podanej w sklepie internetowym. We wszystkich takich przypadkach Sprzedający poinformuje o tym Kupującego. Sprzedający jest zobowiązany do dania możliwości dostarczenia Towaru zastępczego. Kupujący ma prawo do odmowy możliwości dostarczenia Towaru zastępczego i do odstąpienia od zamówienia danego Towaru. W razie odwołania zamówienia po zapłaceniu ceny zakupu lub jej części środki pieniężne będą zwrócone Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych w podobny sposób, jaki zastosowano przy płaceniu za Towar, o ile Zamawiający nie zażąda skorzystania z innego sposobu.
 
17. Kupujący oświadcza, że zgodnie z Ustawą Republiki Słowackiej nr 122/2013 słowackiego Dz. U. w sprawie ochrony danych osobowych w brzmieniu późniejszych przepisów, wyraża zgodę na to, aby Sprzedający mógł przetwarzać i przechowywać jego dane osobowe, w szczególności te, które podano powyżej, i/lub te które są niezbędne do wykonywania przez Sprzedającego czynności w jego, każdego rodzaju, systemie informatycznym. Zamawiający wyraża na to zgodę Sprzedającemu na czas nieokreślony. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupujący może odwołać kiedykolwiek w formie pisemnej (e-mailem, przesyłką listową) albo telefonicznie, na podstawie czego Sprzedający usunie jego dane osobowe ze swojej bazy danych. Po zalogowaniu się, zarejestrowany Kupujący może aktualizować swoje dane osobowe bezpośrednio on-line na portalu sklepu internetowego.
 
18. Po wysłaniu zamówienia lub po zarejestrowaniu się Kupujący może otrzymywać wiadomości dotyczące ofert towarów, promocji i usług Sprzedającego. Ich doręczanie Kupujący w każdej chwili może odwołać za pośrednictwem linku znajdującego się w e-mailach, które mu będą przesyłane.
 
19. Alkohol można sprzedawać jedynie tym osobom, które ukończyły 18 lat. Przesyłając elektroniczny formularz z zamówieniem alkoholu Kupujący jednocześnie poświadcza, że w dzień wysłania zamówienia ukończył 18 lat. Sprzedający jest uprawniony do skontrolowania tego faktu wzywając do przedłożenia ważnego dokumentu tożsamości.
 
20. Kupujący i Sprzedający uzgodnili, że w pełni akceptują elektroniczną formę komunikacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej i sieci Internetu oraz iż traktują je jako obowiązujące dla obydwu Stron Umowy. 
 
21. Przesyłając zamówienie Kupujący zaświadcza, że niniejsze OWH przeczytał i wyraża na nie zgodę w całym zakresie. Bez względu na pozostałe postanowienia niniejszych OWH, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Kupującego z tytułu utraconego zysku, straty okazji lub żadnych innych pośrednich czy następczych strat w wyniku zaniedbania czy naruszenia umowy kupna-sprzedaży lub do których doszło innym sposobem. W przypadku, kiedy dla kompetentnych organów Republiki Słowackiej niektóre postanowienia niniejszych OWH staną się nieważnymi lub niedającymi się wymagać, w całości lub częściowo, to ważność i wymagalność pozostałych postanowień OWH i pozostałe części danego postanowienia OWH pozostają ważnymi.
 
22. OWH obowiązują w brzmieniu podanym na stronie internetowej Administratora w dzień przesłania elektronicznego formularza z zamówieniem, z wyjątkiem sytuacji kiedy obydwie Strony nie uzgodnią inaczej.
 
23. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH. Obowiązek pisemnego ogłoszenia zmiany OWH jest spełniony po opublikowaniu jej na stronie internetowej sklepu.

24. Pouczenie dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru, Regulamin Reklamacyjny.

25. Formularz odstąpienia od umowy

26. Formularz zgłoszeniowy reklamacji

27. Organ nadzorczy: Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI) - Inspektorat SOI na województwo trenczyńskie, ul. Hurbanova, 59, 911 01 Trenčín [Trenczyn], Republika Słowacka, Wydział Ochrony Konsumenta, tel. nr: +421 32 640 01 09.

28. Kupujący może skorzystać z prawa do rozstrzygania sporów na drodze pozasądowej za pośrednictwem systemu Alternatywnego Rozwiązywania Sporów (ARS). Kupujący ma prawo do złożenia konkretnemu podmiotowi wniosku o wszczęcie trybu ARS alternatywnego rozwiązywania sporów. Wykaz tych podmiotów znajduje się na stronie: www.mhsr.sk. Kupujący może też złożyć skargę za pośrednictwem platformy Alternatywnego Rozwiązywania Sporów. Szczegółowe informacje dotyczące całości problematyki zawarto w Ustawie Republiki Słowackiej nr 391/2015 w sprawie alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 524/2013 i w Ustawie Republiki Słowackiej nr 102/2014 w sprawie ochrony konsumenta przy sprzedaży towaru na odległość lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość (brzmienie od 1.2.2016 r).

 
Niniejsze OWH obowiązują od dnia 31.01.2019 r. i w całości zastępują poprzednie OWH. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany OWH nawet bez wcześniejszego uprzedzenia.